Оголошується конкурс на вакантну посаду директора Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської міської ради Черкаської області

Відповідно до Положення про конкурс на вакантну посаду керівника закладів загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Чигиринської міської ради від 26.04.2021 №429-8/VІІ відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради

оголошує конкурс на посаду директора Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської міської ради Черкаської області, який знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 121, м.Чигирин Черкаської області, тел. 2-55-53, електронна адреса: school2xxi@ukr.net  

Умови оплати праці. Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Претенденти на посаду директора Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської міської ради Черкаської області для участі у конкурсі подають наступні документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною його частиною) не нижче ступеня магістра;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови);

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням, претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти можуть подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе особа, яка подає документи для участі в конкурсі.

Документи подаються претендентом особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) за адресою: Відділ освіти культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради, вул. Б.Хмельницького 13-А, м.Чигирин                                                 

При поданні копій документів проводиться їх перевірка на відповідність оригіналам. Копія трудової книжки має бути завірена керівником за місцем основної роботи.

Терміни подання документів – з 29 липня 2021 року по 17 серпня 2021 року.

Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 року №654 «Щодо примірного переліку питань»;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Конкурсний відбір відбудеться 02 вересня 2021 року о 09.00 годині в приміщенні відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради.

 З питань надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі звертатись до відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради.

Контактна особа – Савченко Віра Іванівна, юрисконсульт відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради, робочий телефон (04730) 25670, мобільний телефон 0664590796, адреса електронної пошти osvita.chigirin.otg@ukr.net


Додаток 1

до наказу відділу, освіти,

культури, туризму, молоді та спорту

Чигиринської міської ради

                                                                           28.07.2021 № 44

 

Критерії оцінювання тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 1.1. Перевірка на знання чинного законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування державною мовою у присутності членів комісії.

Під час проведення письмового тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

1.2. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу МОНУ від 19.05.2020 №654 «Щодо примірного переліку питань».

Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише одна з яких є правильною.

Усі кандидати виконують один варіант.

1.3. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин.

1.4. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

один бал надається за правильну відповідь;

нуль балів – за неправильну відповідь.

Всі отримані результати за тестування переводяться в конкурсні бали за  5 бальною шкалою:

від 0-15 правильних відповідей – 0 балів;

від 16-18 правильних відповідей – 1 бал;

від 19-21 правильних відповідей – 2 бали;

від 22-24 правильних відповідей – 3 бали;

від 25-27 правильних відповідей – 4 бали;

від 28-30 правильних відповідей –5 бали.  

1.5. Кандидати, які набрали менше половини максимальної кількості балів                  (15 і менше), до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти не допускаються.

  1. Критерії оцінювання ситуаційного завдання

2.1. Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

2.2. Перевірка професійних компетентностей здійснюється шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання державною мовою.

2.3. Кандидат обирає один із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із закритого конверту під час конкурсного відбору.

2.4. На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 20 хвилин.

Виконані роботи кандидати передають секретарю комісії.

2.5. Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним у разі якщо:

проведено детальний аналіз описаної ситуації;

виявлено (і) проблему (и);

обрано і обґрунтовано проблему для вирішення;

визначено критерії та обмеження для вирішення проблеми;

виявлено декілька альтернатив під час вирішення проблеми;

на основі критеріїв і обмежень обрано одну з альтернатив;

обґрунтовано вибір альтернативи;

розроблено управлінське рішення;

виявлено ризики і припущення;

вирішення завдання оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань із виділенням та оформленням базового рішення).

2.6. Оцінювання ситуаційного завдання здійснюється всіма членами конкурсної комісії за такою шкалою:

2 бали зараховуються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає поставленим вимогам, та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал зараховуються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів зараховується кандидатам, професійна компетентність яких є недостатньою для виконання посадових обов’язків.

2.7. Підсумковий бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

2.8. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

  1. Критерії оцінювання публічної та відкритої презентації  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 3.1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку закладу освіти (далі – презентація) перед конкурсною комісією здійснюється особисто кандидатом у спосіб, який визначає сам кандидат, державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

3.2. Регламент етапу:

виступ претендента – до 10 хвилин;

запитання та обговорення – до 10 хвилин.

3.3. Оцінюється інноваційний підхід до управління закладом, запровадження інновацій у педагогічний процес, оригінальність запропонованих кандидатами управлінських рішень та публічний захист концепції розвитку закладу освіти.

Під час оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу освіти, членами конкурсної комісії виставляються такі бали:

2 бали виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції необхідні для ефективного виконання обов’язків на посаді керівника закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які виявили професійну компетентність і відповідають достатньому рівню для виконання обов’язків на посаді керівника закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких недостатня для виконання обов’язків на посаді керівника закладу освіти.

3.4. Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; підсумковою оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

  1. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання чинного законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та презентації.
  2. Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів (в разі участі одного претендента – не менше 70 % від максимальної кількості балів).

У разі набрання кандидатами  однакової кількості балів визначення переможців здійснюється членами комісії шляхом таємного голосування.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування вирішальним є голос голови конкурсної комісії.