Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування (ДДП)

«Детальний план території земельної ділянки площею 6,4233 га., що знаходиться в адміністративних межах Чигиринської міської територіальної громади за межами населеного пункту села Рацеве Черкаського району, Черкаської області з метою капітального будівництва підприємства з переробки відходів м’ясопереробки»

Замовник: Виконавчий комітет Чигиринської міської ради.

  1. Назва документа державного планування:

Детальний план території земельної ділянки площею 6,4233 га., що знаходиться в адміністративних межах Чигиринської міської територіальної громади за межами населеного пункту села Рацеве Черкаського району, Черкаської області з метою капітального будівництва підприємства з переробки відходів м’ясопереробки.

  1. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється відповідно до рішення ХLVІІ сесії VIII скликання Чигиринської міської ради Черкаського району Черкаської області  від 15 лютого 2024 року № 1805-47/VIІI. Проект розробляється відповідно до: Земельного, Водного та Лісового кодексів України; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про управління відходами»; Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Закону України «Про екологічну мережу України»; Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про рослинний світ»; Закону України «Про тваринний світ»; Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Детальний план території розробляється з метою розміщення підприємства з переробки відходів м’ясопереробки, поза межами населеного пункту села Рацеве.

  1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія проектування знаходиться на території Чигиринської міської ради Черкаського району Черкаської області. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності у відповідності з пунктом 2 статті 3 Закону України «Про оцінки впливу на довкілля».

  1. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) Розробка детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти. Вплив планової діяльності виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин – відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання будівельних машин, при функціонуванні підприємства, пилоутворення, шумове навантаження (при будівництві та експлуатації). Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться. Можливе забруднення водного середовища стічними водами від діяльності підприємства та поверхневими стічними водами з дорожнього покриття, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки (при експлуатації). Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. б) На території ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. в) Зважаючи на географічне положення проектованої території та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних рішень та у разі затвердження проекту ДПТ «Базовий сценарій». Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території. Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту та зменшення кількості відходів. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; дані моніторингу стану довкілля; оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля; пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території. З огляду на характер такого виду документації як детальний план території, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог. Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає: дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території; дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд; – влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних); забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму; контроль за точним дотриманням технології провадження робіт; інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів; моніторинг діяльності проектованих об’єктів; – забезпечення благоустрою території.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Чигиринська міська рада за адресою: вулиця Б. Хмельницького 26, місто Чигирин, Черкаська область, 20901.

Електронна поштова скринька: zem_mrada@ukr.net

  1. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

на офіційному сайті Чигиринської міської ради: https://chigirinskaotg.gov.ua